Kibice Razem - Ministerstwo Sportu i Turystyki utrzymuje współpracę z kibicami

fot. marco monetti CC BY-ND 2.0Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie kontynuowało program Kibice Razem. Na internetowej stronie ministerstwa opublikowane zostało ogłoszenie o naborze wniosków do programu na lata 2016-2018. W najbliższych trzech latach na program przeznaczone zostanie 2 730 000 zł.

By dowiedzieć się na czym polega program Kibice Razem, warto odwiedzić jego stronę internetową. Cele programu wyjaśniane są na niej w następujący sposób:
Projekt skierowany jest pod adresem aktywnych kibiców, tzn. osób oddanych swojej drużynie i równocześnie chcących aktywnie konkurować z kibicami innych klubów. Strategicznym celem projektu KIBICE RAZEM jest zachowanie konkurencji między kibicami, która stanowi o kolorycie futbolu i czyni go jedynym w swoim rodzaju widowiskiem, lecz równocześnie oczyszczenie jej z elementów nienawiści i przemocy.
Plany programu na lata 2016-2018 można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa. Dowiadujemy się z niej, że w obecnie trwającym - do 2 lutego 2016 r. - naborze priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące działań skierowanych do kibiców klubów piłkarskich na szczeblu Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej, realizowanych w formie programu o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, który ma na celu:
 1. stworzenie lub prowadzenie obecnie istniejących lokalnych ośrodków dla kibiców jako rozpoznawalnych i akceptowanych przez kibiców otwartych miejsc spotkań i wspólnych działań;
 2. powołanie koordynatora centralnego i lokalnych koordynatorów Programu przez beneficjenta otwartego konkursu ofert;
 3. inicjowanie działań zmierzających do nawiązywania i podtrzymania partnerstwa i dialogu z kibicami (stowarzyszeniami kibiców);
 4. stworzenie lub prowadzenie już istniejącego portalu internetowego dla kibiców;
 5. zachęcanie fanów (stowarzyszeń kibiców) do budowy sieci współpracy i partnerstwa z instytucjami na szczeblu lokalnym i podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprez masowych (np.: Urząd Miasta, klub piłkarski, szkoły, media, organizacje pozarządowe);
 6. wspieranie kibiców (stowarzyszeń kibiców) w działaniach na rzecz aktywizacji i demokratyzacji środowiska aktywnych fanów piłki nożnej;
 7. koordynację przedsięwzięć kibicowskich i wspieranie pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców oraz pomoc przy ich realizacji;
 8. inicjowanie działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną przy udziale kibiców;
 9. wspieranie działań kibiców mających na celu popularyzację piłki nożnej oraz kulturalnego i bezpiecznego dopingu;
 10. integrowanie i angażowanie środków finansowych innych podmiotów (np.: jednostek samorządu terytorialnego, federacji piłkarskich, podmiotów organizujących rozgrywki piłkarskie, klubów piłkarskich, środków pochodzących z funduszy UE) na potrzeby realizacji projektu;
 11. podjęcie działań na rzecz włączania projektów kibicowskich do strategii miejskich (np. strategii dotyczących młodzieży, sportu, profilaktyki przemocy);
 12. tworzenie i prowadzenie projektów skierowanych do kibiców, w tym zajęć pedagogicznych i profilaktycznych, budujących kapitał społeczny kibiców, np. zajęć dotyczących zdrowego stylu życia i sportu; profilaktyki agresji i przemocy;
 13. wspieranie działań na rzecz kultury kibicowskiej (graffiti, filmy, oprawy meczowe), stanowiących alternatywę do aktów wandalizmu, w tym np.: pozyskiwania miejsc i uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń na malowanie graffiti w przestrzeni miejskiej, prezentację opraw meczowych;
 14. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kibiców niepełnosprawnych oraz przygotowanie oferty dla kibiców niepełnosprawnych (reintegracja społeczna poprzez sport i udział w imprezach sportowych);
 15. moderowanie działań skierowanych do społeczności lokalnej realizowanych przez samych kibiców (tworzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, promocja sportu i dostarczenie wzorców kulturalnego kibicowania);
 16. prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (turniejów sportowych, lekcji kulturalnego dopingowania, zajęć informacyjnych nt. lokalnych drużyn sportowych) we współpracy ze szkołami, placówkami oświatowo-wychowawczymi, ośrodkami wychowawczymi, stowarzyszeniami pozarządowymi i i klubami sportowymi;
 17. zachęcanie kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców akcji charytatywnych oraz innych prospołecznych inicjatyw;
 18. wspieranie kibiców w organizacji spotkań, szkoleń i konferencji naukowych o tematyce kibicowskiej przy udziale partnerów ze strony urzędów miast, klubów sportowych, mediów, prezentujących pozytywną działalność fanów sportu;
 19. prowadzenie działalności badawczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej, np.: badań dotyczących postaw kibiców;
 20. zachęcanie stowarzyszeń kibiców do udziału w interdyscyplinarnych zespołach roboczych, konferencjach i spotkaniach mających na celu integrację podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zgłaszania inicjatyw i pomysłów na rzecz przeciwdziałania aktom przemocy podczas meczów piłkarskich;
 21. prowadzenie działalności promocyjnej, publicystycznej i komunikacyjnej w imieniu i na rzecz środowiska kibiców, wsparcie kibiców w kontaktach z mediami w celu promowania Programu KIBICE RAZEM, lokalnych ośrodków dla kibiców, przeciwdziałania negatywnemu postrzeganiu kibiców w Polsce oraz prezentacji inicjatyw kibiców na rzecz np. poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce;
 22. realizację projektów przy współudziale animatorów lokalnych klubów i obiektów sportowych, w tym boisk powstałych w ramach programu „Moje boisko. Orlik 2012”, w celu rozbudzania pasji sportowych wśród dzieci i młodzieży.
Przyznać trzeba, że powyższa lista wygląda imponująco. Warto śledzić jak jej zapisy, będą realizowane w praktyce.

Zdjęcie we wpisie: fot. marco monetti CC BY-ND 2.0Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
  Blogger Comment
  Facebook Comment